تبلیغات
تاریخ ما - خیابان کورش در اسرائیل
یهودیهای ساکن در سرزمین های اشغالی یکی از خیابانهای مهم پایتخت این رژیم را به نام کوروش نامگذاری کردند .بر اساس اسناد تاریخی کوروش قوم یهود را نجات داده بود و بر همین اساس در منابع آموزشی و کتب درسی دانش آموزان اسراییلی از کوروش به بزرگی یاد شده استخیابان کوروش در اسرائیل

در اسرائیل خیابانی به نام ایران نیز وجود دارد
http://www.toosir.com