تبلیغات
تاریخ ما - نامه عمر به یزدگرد سوم و پاسخ ان
پنجشنبه 2 دی 1389

نامه عمر به یزدگرد سوم و پاسخ ان

   نوشته شده توسط: محمد ظهرابی    

ین دو جنگ قادسیه و نهاوند چهار ماه فاصله بود. در این بین، عمر بن الخطاب (خلیفه دوم مسلمین)، به یزدگرد سوم (بیست و هشتمین پادشاه ساسانی) نامه ای نوشت و در پی آن یزدگرد سوم ساسانی پاسخش را به این نامه داد. نسخه اصلی این نامه ها هم اکنون در موزه لندن نگهداری میشوند...


متن نامه عمر بن الخطاب به یزدگرد سوم:

      نمایی از نامه ی عمر بن الخطاب به یزدگرد سوم

http://sarzaminepersia.persianblog.ir

ین دو جنگ قادسیه و نهاوند چهار ماه فاصله بود. در این بین، عمر بن الخطاب (خلیفه دوم مسلمین)، به یزدگرد سوم (بیست و هشتمین پادشاه ساسانی) نامه ای نوشت و در پی آن یزدگرد سوم ساسانی پاسخش را به این نامه داد. نسخه اصلی این نامه ها هم اکنون در موزه لندن نگهداری میشوند...


متن نامه عمر بن الخطاب به یزدگرد سوم:

       نمایی از نامه ی عمر بن الخطاب به یزدگرد سوم
از عمر بن الخطاب خلیفه مسلمین به یزدگرد سوم شاهنشاه پارس؛

یزدگرد! من آینده روشنی برای تو و ملت تو نمی بینم؛ مگر اینکه پیشنهاد مرا بپذیری و با من بیعت کنی. تو سابقاً بر نصف جهان حکم می راندی، ولی اکنون که سپاهیان تو در خطوط مقدم شکست خورده اند و ملت تو در حال فروپاشی است من به تو راهی را پیشنهاد می کنم تا جانت را نجات دهی.

شروع کن به پرستش الله واحد، به یکتا پرستی، به عبادت الله یکتا که همه چیز را او آفریده. ما برای تو و برای تمام جهان پیام او را آورده ایم؛ او که الله راستین است.

از پرستش آتش دست بردار و به ملت خود فرمان بده که آنها نیز از پرستش آتش که خطاست دست بکشند. به ما بپیوند. الله اکبر را پرستش کن که خدای راستین است و خالق جهان.

الله را عبادت کن و اسلام را به عنوان راه رستگاری بپذیر. به راه کفرآمیز خود پایان بده و اسلام بیاور و الله اکبر را منجی خود بدان.

با این کار، زندگی خودت را نجات بده و صلح را برای پارسیان بدست آر. اگر بهترین انتخاب را می خواهی برای عجم ها* انجام دهی با من بیعت کن.

الله اکبر،
خلیفة المسلمین،
عمر بن الخطاب.


*عجم: لقبی که اعراب به پارسیان می دادند؛ به معنی کودن، نادان، و لال!!

 

پاسخ یزدگرد سوم به عمر بن الخطاب:

         نمایی از نامه ی پاسخ یزدگرد سوم به نامه ی عمربن الخطاب
از شاه شاهان، شاه پارس، شاه سرزمین های پرشمار، شاه آریایی ها و غیر آریایی ها، شاه پارسیان و نژادهای دیگر از جمله عرب ها، شاه فرمانروایی پارس، یزدگرد سوم ساسانی به عمربن الخطاب خلیفه تازیان*؛

به نام اهورا مزدا، آفریننده زندگی و خرد؛

تو در نامه ات نوشته ای می خواهی ما را به راه راست هدایت کنی؛ به راه خدای راستینت، الله اکبر؛ بدون اینکه هیچ گونه آگاهی داشته باشی که ما که هستیم و چه را می پرستیم.

این بسیار شگفت انگیز است که تو لقب فرمانروای عرب ها را برای خودت غصب کرده ای، در حالی که آگاهی و دانش تو نسبت به امور دنیا به همان اندازه عرب های پست و مزخرف گو و سرگردان در بیابان های عربستان و انسان های عقب مانده بیابان گرد است.

مَردَک! تو به من پیشنهاد می کنی که خداوند یکتا را بپرستم، در حالی که نمی دانی هزاران سال است که ایرانیان خداوند یکتا را می پرستند و روزی پنج بار به درگاه او نماز می خوانند. هزاران سال است که در ایران، سرزمین فرهنگ و هنر، این رویه زندگی روزمره ماست.

زمانی که ما داشتیم مهربانی و کردار نیک را در جهان می پروراندیم، و پرچم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را در دست هایمان به اهتزاز درمی آوردیم، تو و پدران تو داشتید سوسمار می خوردید و دخترانتان را زنده به گور می کردید.

شما تازیان که دم از الله می زنید، برای آفریده های خدا هیچ ارزشی قائل نیستید؛ شما فرزندان خدا را گردن می زنید، اسرای جنگی را می کشید، به زن ها تجاوز می کنید، دختران خود را زنده به گور می کنید، به کاروان ها شبیخون می زنید، دسته دسته مردم را می کشید، زنان مردم را می دزدید، و اموال آنها را سرقت می کنید. قلب شما از سنگ ساخته شده است. ما تمام این اعمال شیطانی را که شما انجام می دهید محکوم می کنیم. حال با این همه اعمال قبیح که انجام می دهید، چگونه می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟

تو به من می گویی از پرستش آتش دست بردارم؛ ما ایرانیان عشق به خالق و قدرت خلقت او را در نور خورشید و گرمی آتش می بینیم. نور و گرمای خورشید و آتش، ما را قادر می سازد که نور حقیقت را ببینیم و قلب هایمان برای نزدیکی به خالق و به همنوع گرم شود. این به ما کمک می کند تا با همدیگر مهربان تر باشیم، و این نور اهورایی را در اعماق قلبمان روشن می سازد.

خدای ما اهورا مزداست و این بسیار شگفت انگیز است که شما تازه او را کشف کرده اید و نام الله را بر روی آن گذارده اید. اما ما و شما در یک سطح و مرتبه نیستیم. ما به همنوع کمک می کنیم، ما عشق را در میان آدمیان قسمت می کنیم، ما پندار نیک را در بین انسان ها ترویج می کنیم، ما هزاران سال است که فرهنگ پیشرفته خود را با احترام به فرهنگ های دیگر بر روی زمین می گسترانیم؛ در حالی که شما به نام الله به سرزمینهای دیگر حمله می کنید، مردم را دسته دسته می کشید، قحطی به ارمغان می آورید و ترس و تهی دستی به راه می اندازید. شما رفتارهای شیطانی را به نام الله انجام می دهید. چه کسی مسئول این همه فاجعه است؟ آیا الله به شما دستور داده قتل کنید، غارت کنید و ویران کنید؟ یا اینکه پیروان الله به نام او این کارها را انجام می دهند؟ و یا هردو؟

شما می خواهید عشق به خدا را با نظامی گری و قدرت شمشیرهایتان به مردم یاد بدهید. شما بیابان گردهای وحشی می خواهید به ملت متمدنی مثل ما، درس خداشناسی بدهید. ما هزاران سال فرهنگ و تمدن در پشت سر خود داریم، تو به جز نظامی گری، وحشی گری، قتل و جنایت چه چیزی را به ارتش عرب ها یاد داده ای؟ چه دانش و علمی را به مسلمانان یاد داده ای که حالا اصرار داری به غیر مسلمانان نیز یاد بدهی؟ چه دانش و فرهنگی را از الله ات آموخته ای که اکنون می خواهی به زور به دیگران هم بیاموزی؟

افسوس و ای افسوس که ارتش پارسیان ما از ارتش شما شکست خوردند و حالا مردم ما به زور شمشیر مجبورند همان خدای خودشان را این بار با نام الله پرستش کنند و همان پنج بار نماز را بخوانند ولی این بار به زبان عربی؛ چون گویا الله شما فقط عربی متوجه میشود.

من پیشنهاد می کنم که تو و همدستانت به همان بیابان هایی که پیش از این عادت داشتید در آن زندگی کنید برگردید. آنها را برگردان به همان جایی که عادت داشتید جلوی آفتاب از گرما بسوزید، به همان زندگی قبیله ای، به همان سوسمار خوردن ها و شیر شتر نوشیدن ها.

من تو را نهی می کنم از این که این دسته های دزد را در سرزمین آباد ما رها کنی؛ در شهر های متمدن ما و در میان ملت پاکیزه ما جایی برای شما وجود ندارد.

این چهار پایان سنگدل (ارتش اعراب) را آزاد مگذار تا مردم ما را بکشند کنند، زنان و فرزندان ما را بربایند، به زنهای ما تجاوز کنند و دخترانمان را به کنیزی به مکه بفرستند. نگذار این جنایات را به نام الله انجام دهند؛ به این کارهای جنایتکارانه پایان بده.

آریایی ها بخشنده، خونگرم، و مهمان نوازند؛ انسان های پاک به هر کجا که بروند تخمِ دوستی، عشق، آگاهی و حقیقت را خواهند کاشت. بنابراین آنها تو و مردم تو را به خاطر این کارهای جنایتکارانه ات مجازات نخواهند کرد.

من از تو می خواهم که با الله اکبرت در همان بیابان های عربستان بمانی، و به دلیل داشتن عقاید ترسناک و خوی وحشی گری، از نزدیک شدن به شهرهای آباد و متمدن ما خودداری کنی.

یزدگرد سوم ساسانی.


feet complaints
جمعه 24 شهریور 1396 08:47 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage?
My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit
from some of the information you provide here. Please let me know if this alright
with you. Appreciate it!
What makes you grow taller during puberty?
دوشنبه 30 مرداد 1396 09:40 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to
my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is entirely off
topic but I had to tell someone!
https://lorelandruth.wordpress.com/
چهارشنبه 18 مرداد 1396 11:48 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about foot pain during running.
Regards
دانیال
چهارشنبه 7 اسفند 1392 12:38 ق.ظ
در پاسخ به آنکه خود را ( نادانی از دانایان ) نامیده باید بگویم مردک، تو که هستی که بخواهی از فرهنگ و تمدن ایران سخن بگویی . این همه مورخ و پژوهشگر با مطالعه و بررسی و کشف تمدن و فرهنگ ایران باستان سر تعظیم به نسل پارس فرود آورده اند و حال نادانی مثل تو چگونه به خود اجازه میدهد با عقل ناقصسش درباره ی تمدن ایران سخنی به میان آورد؟ سخنانت نشانگر آشفتگی افکارت و فهم قلیل تو از تاریخ است . بحث ایران کنونی جداست اگر دریاچه ای خشک شده در زمان کوروش کبیر و دیگر افتخارات ما نبوده اینجا سخن از تاریخ و تمدن گذشته ی ماست . در تمام دنیا آنچه به شدت به تاریخ و سرنوشت یک کشور ضربه زده همین خیانت است که البته تعدادش هم کم نیست . و تاریخ ایران هم مستثنا از این امر نیوده . به مصراعی که گفتی توجه کن : (حلال)ند (حوری)ان . . . / کلمات حلال و حوری کاملا عربی بوده و حداقل بلافاصله بعد از ورود اسلام به ایران سروده شده . این موضوع نشان دهنده ی این است که شاعر آن هر که بوده در آن زمانی که مورد نظر و افتخار ماست نمی زیسته گرچه بیت بسیار مضحک و بی پایه ایست . چراکه ایران و ایرانی تا بوده ناموس پرست بوده و هست . قبل از هر اظهار نظری با مطالعه و تحقیق خود را شایسته ی آن کن .
نادانی از دانایان
سه شنبه 22 شهریور 1390 11:16 ق.ظ
با سلام .نه من ونه شما از گذشته که چه اتفاقاتی افتاده خبر داریم.ولی یه چیز خیلی واضح است کمی در ایران بگرد ببین چه فرهنگی حاکمه فرهنگی که در اون نژاد پرستی رواج داره فرهنگی که در اون به زور باید زبان دیگران رو یاد بگیری وگر نه جایی برات وجود نداره .فرهنگی که بزرگترین دریاچه ایران رو رو به نابودی میبره.فرهنگی که در اون به هموطن خودش توهین میکنه اونارو تحقیر میکنه که بتونه حکومت کنه.فرهنگی که به برادر خودش خیانت میکنه (خیانت افشین به بابک وفروختن اون به عربا).فرهنگی که به ارمنستان کمک میکنه تا وطن من وطن تو رو به یغما ببرند .فرهنگی که با خواهران ومادران خودشون میخوابیدند.حلالند حوریان زیبایی تن.چه مادرچه خواهر باشد چه زن.بزرگترین شاعر ایرانی ها فردوسیه چرا چون به نژاد خودش خدمت کرد ودیگر نژاد هارو تحقیرو توهین و واقعا فکر میکنید شما کی هستید .کسی که در قرن بیست ویکم با این همه علم وپیشرفت راه عصر حجر رو پیش گرفته تحقیق کن نه یک طرفه حقیقت رو پیدا کن نه یکطرفه انسانی باش بدون در نظر گرفتن نژاد خاص وحقیقت رو بگو
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر