تبلیغات
تاریخ ما - تمامی شاهان ایران
شنبه 18 دی 1389

تمامی شاهان ایران

   نوشته شده توسط: محمد ظهرابی    نوع مطلب :

فهرست تمامی پادشاهان ایران

از ایلامی ها تا سلسله پهلویhttp://hellido.blogfa.com

عهد ایلام :

از زمانی که هنوز معلوم نیست تا 645 قبل از میلاد

معروف ترین ها :

 1. ریم سین
 2. شوترک
 3. ناخون تا
 4. شیل خاکین
 5. شوش ناک
 6. خوم بان کالداش

دوره ماد :

 1. دیااوکو ( 701 ق.م تا 655 ق.م )
 2. فرورتیش ( 605 ق.م )
 3. ایخ توویگو

دوره پارس :

 1. چیشپش
 2. کمبوجیه
 3. کوروش
 4. چیشپش دوم

دوره هخامنشی :

 1. کوروش بزرگ ( 559 ق.م تا 529 ق.م )
 2. کمبوجیه ( 529 ق.م تا 522 ق.م )
 3. بردیای غاصب ( 522 ق.م تا 521 ق.م )
 4. داریوش بزرگ ( 521 ق.م تا 484 ق.م )
 5. خشایارشاه اول ( 486 ق.م تا 465 ق.م )
 6. اردشیر اول ( 464 ق.م تا 424 ق.م )
 7. خشایارشاه دوم ( 45 روز )
 8. اردشیر دوم ( 404 ق.م تا 360 ق.م )
 9. اردشیر سوم ( 360 ق.م تا 338 ق.م )
 10. ارشک (338 ق.م تا 336 ق.م )
 11. داریوش سوم ( 336 ق.م تا 330 ق.م )

اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد . . . ( 330 تا 323 )

دوره سلوکی :

 1. سلوکوس ( 312 تا 281 )
 2. آنطیوخوس اول
 3. آنطیوخوس دوم
 4. سلوکوس دوم
 5. سلوکوس سوم
 6. آنطیوخوس سوم
 7. سلوکوس چهارم
 8. آنطیوخوس چهارم
 9. آنطیوخوس پنجم
 10. دمتریوس
 11. دمتریوس دوم
 12. آنطیوخوس ششم

دوره اشکانی :

 1. ارشک ( 256 ق.م تا 253 ق.م )
 2. تیرداد ( 253 ق.م تا 214 ق.م )
 3. اردوان اول (214 ق.م تا 196 ق.م )
 4. فری باپت ( 196 ق.م تا 181 ق.م )
 5. فرهاد اول ( 181 ق.م تا 173 ق.م )
 6. مهرداد اول ( 170 ق.م تا 138 ق.م )
 7. فرهاد دوم ( 138 ق.م تا 125 ق.م )
 8. اردوان دوم ( 125 ق.م تا 124 ق.م )
 9. مهرداد دوم ( بزرگ ) ( 124 ق.م تا 77 ق.م )
 10. سند روک ( 77 ق.م تا 69 ق.م )
 11. فرهاد سوم ( 69 ق.م تا 60 ق.م )
 12. مهرداد سوم ( 60 ق.م تا 56 ق.م )
 13. ارد اول ( 55 ق.م تا 37 ق.م )
 14. فرهاد چهارم ( 27 ق.م تا 1 ق.م )
 15. فرهاد پنجم ( تا سنه دوم میلادی )
 16. ارد دوم ( 2 تا 6 )
 17. وانان اول ( 7 تا 16 )
 18. اردوان سوم ( 16 تا 51 )
 19. بلاش اول ( 51 تا 77 )
 20. خسرو( 107 تا 133 )
 21. بلاش دوم
 22. بلاش سوم
 23. بلاش چهارم ( 191 تا 208 )
 24. بلاش پنجم
 25. اردوان پنجم

دوره ساسانی :

 1. اردشیر ( 211 تا 241 )
 2. شاپور اول ( 241 تا 271 )
 3. هرمزد اول ( 271 تا 272 )
 4. بهرام اول ( 272 تا 275 )
 5. بهرام دوم ( 275 تا 282 )
 6. بهرام سوم ( 282 )
 7. نرسی ( 297 )
 8. هرمزد دوم ( 301 تا 310 )
 9. آذر نرسی ( 310 )
 10. شاپور دوم ( بزرگ ) ( 310 تا 379 )
 11. اردشیر دوم ( نیکوکار) ( 379 تا 382 )
 12. شاپور سوم ( 384 تا 390 )
 13. بهرام چهارم ( 390 تا 399 )
 14. یزدگرد اول ( بزه کار) ( 399 تا 420 )
 15. بهرام پنجم ( گور) ( 420 تا 438 )
 16. یزدگرد دوم ( 438 تا 457 )
 17. هرمزد سوم ( 457 تا 459 )
 18. فیروز اول ( 459 تا 483 )
 19. بلاش ( 483 تا 487 )
 20. قباد اول ( 487 تا 498 )
 21. جاماسب ( 498 تا 501 )
 22. دوباره قباد اول ( 502 تا 530 )
 23. خسرو اول ( انوشیروان ) ( 531 تا 579 )
 24. هرمزد چهارم (579 تا 590 )
 25. خسرو دوم ( پرویز) ( 590 تا 627 )
 26. قباد دوم ( شیرویه )
 27. اردشیر سوم
 28. خسرو سوم
 29. جوانشیر
 30. پوران دخت
 31. گشتاسب بنده
 32. آزرمیدخت
 33. هرمزد پنجم
 34. خسرو چهارم
 35. فیروز دوم
 36. خسرو پنجم
 37. یزگرد سوم

خلفای عربی :

 1. ابوبکر ( 11 هجری قمری تا 13 هجری قمری )
 2. عمر بن الخطاب ( 13 تا 23 )
 3. عثمان بن عفان ( 23 تا 35 )
 4. علی بن ابی طالب ( 35 تا 41 )

اسامی خلفای اموی :

 از 41 هجری قمری تا 132 هجری قمری

 1. معاویه
 2. یزید بن معاویه
 3. معاویه بن یزید
 4. مروان بن الحکم
 5. عبدالملک بن مروان
 6. ولید بن عبدالملک
 7. سلیمان بن عبدالملک
 8. عمر بن عبدالعزیز بن مروان
 9. یزید بن عبدالملک
 10. هشام بن عبدالملک
 11. ولید بن یزید بن عبدالملک
 12. یزید بن ولید بن عبدالملک
 13. ابراهیم بن ولید بن عبدالملک
 14. مروان بن محمّد بن مروان

خلفای عباسی :

 از 132 هجری قمری تا 656 هجری قمری

 1. ابوالعباس سفاح
 2. ابوجعفر عبدالله منصور
 3. محمّد مهدی
 4. موسی هادی
 5. هارون الرشید
 6. محمّد امین
 7. عبدالله مأمون
 8. محمّد معتصم
 9. هارون واثق
 10. جعفر متوکل
 11. محمّد منتصر
 12. احمد مستعین
 13. زبیر معتز
 14. محمّد مهتدی
 15. احمد معتمد
 16. احمد معتضد
 17. علی مکتفی
 18. جعفر مقتدر
 19. عبدالله مرتضی بن المعتز
 20. محمّد قاهر
 21. احمد راضی
 22. ابراهیم متقی
 23. عبدالله مستکفی
 24. فضل مطیع
 25. عبدالکریم طائع
 26. احمد قادر
 27. عبدالله قادر
 28. عبدالله مقتدی
 29. احمد مستظهر
 30. فضل مسترشد
 31. منصور راشد
 32. محمّد مقتفی
 33. یوسف مستنجد
 34. حسن مستضی
 35. احمد ناصر
 36. محمّد ظاهر
 37. منصور مستنصر
 38. عبدالله مستعصم

طاهریان طبرستان :

 1. طاهر بن حسین بن مصعب ( 206 تا 207 )
 2. طلحة بن طاهر ( 207 تا 213 )
 3. عبدالله بن طاهر ( 213 تا 230 )
 4. طاهر بن عبدالله ( 230 تا 248 )
 5. محمّد بن طاهر ( 248 تا 259 )

امرای زیاری :

 1. ابوالحجاج مرداویج بن زیار ( 216 تا 323 )
 2. ابوطاهر وشمگیر بن زیار ( 323 تا 357 )
 3. ظهیرالدوله بهستون پسر وشمگیر ( 357 تا 366 )
 4. شمس المعالی ابوالحسن قابوس برادر بهستون ( 366 تا 403 )
 5. فلک المعالی منوچهر بن قابوس ( 403 تا 423 )
 6. نوشیروان بن منوچهر( فلک المعالی ) ( 423 تا 435 )
 7. جستان بن نوشیروان ( 435 )

دیالمه فارس :

 1. عمادالدوله لبوالحسن علی بن بویه ( 320 تا 338 )
 2. عضدالدوله و تاج الملة ( 338 تا 372 )
 3. شرف الدوله ابوالفارس ( 372 تا 379 )
 4. صمصام الدوله ابوکالیجار مرزبان ( 379 تا 388 )
 5. بهاالدوله ابونصر پسر عضدالدوله ( 388 تا 403 )
 6. سلطان الدوله ابوشجاع ( 403 تا 415 )
 7. عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان ( 415 تا 440 )
 8. ملک رحیم ابونصر خسرو فیروز ( 440 تا 447 )

دیالمه عراق ، خوزستان و کرمان :

 1. معزالدوله ابوالحسن احمد بن بویه ( 320 تا 356 )
 2. عزالدوله بختیار ( 356 تا 367 )
 3. عضدالدوله ابوشجاع ( 367 تا 372 )
 4. شرف الدوله ابوالفوارس شیرذیل ( 372 تا 379 )
 5. بهاءالدوله ابونصر ( 379 تا 403 )
 6. سلطان الدوله ابوشجاع ( 403 تا 412 )
 7. مشرف الدوله ابوعلی ( 412 تا 416 )
 8. ابوطاهر جلال الدوله ( 416 تا 435 )
 9. ابوکالیجار مرزبان ( 435 تا 440 )
 10. ملک رحیم پسر ابوکالیجار ( 440 تا 447 )
 11. قوام الدوله ابوالفوارس ( 403 تا 419 فقط کرمان )
 12. ابومنصور فولادستون پسر کالیجار ( فقط کرمان )

دیالمه ری ، اصفهان و همدان :

 1. رکن الدوله ابوعلی حسن بن بویه ( 320 تا 366 )
 2. مؤیدالدوله ابومنصور بویه ( 366 تا 373 )
 3.  فخرالدین ابوالحسن علی پسر رکن الدوله ( 366 تا 387 )
 4. مجدالدوله ابوطالب رستم ( 387 تا 420 فقط ری )
 5. شمس الدوله ابوطاهر ( 387 تا حدود 412 فقط همدان )
 6. سماءالدوله ابوالحسن پسر شمس الدوله ( حدود 412 تا 414 همدان )

دوره صفاریان :

 از 393 تا 427 هجری قمری

 1. ابویوسف یعقوب بن لیث ( 18 سال )
 2. عمرو بن لیث ( برادر یعقوب ) ( 22 سال )
 3. ابوالحسن طاهر بن محمّد بن عمرو بن لیث ( 9 سال )
 4. لیث بن علی بن لیث ( 3 سال )
 5. ابوعلی محمّد بن علی بن لیث ( 1 سال )
 6. ابوجعفر احمد بن محمّد بن خلف ( 41 سال )
 7. ابو احمد خلف بن احمد ( 41 سال )

دوره سامانیان :

 از 279 تا 389 هجری قمری

 1. اسماعیل بن احمد ( 16 سال )
 2. ابونصر احمد بن اسماعیل ( 6 سال  )
 3. ابوالحسن نصر بن احمد ( 30 سال )
 4. ابومحمّد نوح بن نصر ( 14 سال )
 5. ابوالفوارس عبدالملک بن نوح ( 7 سال )
 6. ابوصالح منصور بن نوح ( 16 سال )
 7. ابوالقاسم نوح بن منصور ( 21 سال )
 8. منصور بن نوح ( 2 سال )
 9. ابوالفوارس عبدالملک بن نوح ( از 12 صفر تا 10 ذی القعده 389 )

دوره غزنویان :

 از 351 تا 582 هجری قمری

 1. ابوالقاسم محمود بن سبکتکین ( سلطان محمود غزنوی ) ( 387 تا 421 )
 2. سلطان مسعود بن محمود ( 421 تا 432 )
 3. سلطان مودود بن مسعود ( 432 تا 441 )
 4. سراج الدوله ابوالملوک خسرو ملک بن خسروشاه ( در 598 بقتل رسید )

دوره سلجوقیان :

 از 429 تا 590 هجری قمری

 1. رکن الدوله ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق ( 429 تا 455 )
 2. عضدالدوله ابوشجاع آلب ارسلان محمّد بن جغری ( 455 تا 465 )
 3. معزالدین ابوالفتح ملکشاه حسن بن آلب ارسلان ( 465 تا 485 )
 4. رکن الدین ابوالظفر برکیارق بن ملکشاه ( 485 تا 498 )
 5. غیاث الدین ابوشجاع محمّد بن ملکشاه ( 498 تا 511 )
 6. معزالدین ابوالحارث سنجر احمد بن ملکشاه ( 511 تا 552 )

دوره خوارزمشاهیان :

 از 490 تا 628 هجری قمری

 1. قطب الدین محمّد بن انوشتکین غرجه ( 490 تا 522 )
 2. علاءالدین ابوالمظفر اتسر بن قطب الدین محمّد ( 522 تا 551 )
 3. تاج الدین ابوالفتح ایل ارسلان بن اتسر ( 551 تا 567 )
 4. جلال الدین محمّد شاه بن ایل ارسلان ( 567 تا 568 )
 5. علاءالدین تکشن بن ایل ارسلان ( 568 تا 596 )
 6. سلطان جلال الدین محمّد بن علاءالدین تکش ( 596 تا 617 )
 7. جلال الدین منکبر نی بن علاءالدین محمّد ( 617 تا 628 )

چنگیز و جانشینان او :

 از 616 تا 624 هجری قمری

 • ختا ( چین شمالی ) در دست برادر چنگیز
 • کاشغر تا شهر بلغار ( غازان ) در دست جوجی
 • سرزمین اصلی اجداد چنگیز در دست تولی
 • جبال تارگاتای و اطراف دریاچه آلاگول در دست اوگتای
 • در سال 656 هولاکوخان از مغول بغداد را فتح کرد.

اسامی سلاطین آل مظفر :

 1. امیر مبارزالدین محمّد بن مظفر بن منصور ( 723 تا 760 )
 2. شاه محمود بن امیر مبارزالدین محمّد ( 760 تا 777 )
 3. سلطان عمادالدین احمد بن امیر مبارزالدین محمّد ( 760 تا 795 )
 4. شاه نصرةالدین یحیی بن امیر مبارزالدین محمّد ( 760 تا 795 )
 5. شاه شجاع بن امیر مبارزالدین محمّد ( 760 تا 786 )
 6. سلطان زین العابدین بن شاه شجاع ( 786 تا 790 )
 7. شاه منصور بن شاه مظفر بن امیر مبارزالدین محمّد ( 790 تا 795 )
 • این سلسله را تیمور گورکانی منقرض کرد .

اسامی امرای تیموری :

 1. تیمر لنگ  ( 771 تا 807 )
 2. میرزا خلیل سلطان میرانشاه ب تیمور ( 807 تا 812 )
 3. میرزا شاهرخ بن تیمور ( 807 تا 850 )
 4. میرزا الغ بیک بن شاهرخ ( 850 تا 853 )
 5. میرزا عبداللطیف بن الغ بیک ( 853 تا 854 )
 6. میرزا عبدالله بن ابراهیم بن شاهرخ ( 854 )
 7. میرزا بابر بن میرزا بایسنقر بن شاهرخ ( 852 تا 861 )
 8. ابوسعید بن سلطان محمّد بن میرانشاه ( 855 تا 873 )
 9. سلطان احمد بن ابوسعید ( 873 تا 899 )
 10. سلطان محمود بن ابوسعید ( 809 تا 900 )
 11. سلطان حسین بن بایقرا ( 875 تا 911 )

اسامی امرای قراقویونلو :

 1. قرا یوسف بن قرا محمّد ( 810 تا 823 )
 2. اسکندر بن قرا یوسف ( 823 تا 839 )
 3. جهانشاه بن قرا یوسف ( 839 تا 872 )
 4. حسنعلی میرزا بن جهانشاه ( 872 تا 873 )

اسامی امرای آق قویونلو :

 1. امیر حسن بن علی بن قرا عثمان ( 872 تا 882 )
 2. سلطان خلیل بن امیر حسن ( 882 تا 883 )
 3. یعقوب بیک بن حسن بیک ( 883 تا 896 )
 4. بایسنقر بن یعقوب ( 896 تا 897 )
 5. رستم بن مقتدر بن حسن بیک ( 897 تا 902 )
 6. احمد بن اغورلو محمّد بن حسن بیک ( 902 تا 903 )
 7. الوند بیک بن یوسف بن حسن بیک ( 903 تا 907 )
 8. سلطان مراد بن یعقوب بن حسن بیک ( 903 تا 908 )

دوره صفوی :

 1. شاه اسماعیل ( 905 تا 930 )
 2. شاه طهماسب اول ( 930 تا 984 )
 3. شاه اسماعیل دوم ( 984 تا 985 )
 4. سلطان محمّد خدابنده پسر شاه اسماعیل دوم ( 985 تا 986 )
 5. شاه عباس اول ( 986 تا 1038 )
 6. شاه صفی پسر صفی میرزا پسر شاه عباس اول ( 1038 تا 1052 )
 7. شاه عباس دوم پسر شاه صفی ( 1052 تا 1077 )
 8. شاه سلیمان بن شاه عباس دوم ( 1077 تا 1105 )
 9. شاه سلطان حسین پسر شاه سلیمان ( 1105 تا 1135 )
 10. شاه طهماسب دوم ( 1135 تا 1144 )
 11. شاه عباس سوم ( 1144 تا 1148 )

دوره افشاری :

 1. نادر شاه افشار ( 1148 تا 1160 )
 2. عادلشاه و ابراهیم شاه ( برادر زادگان نادر ) ( 1160 تا 1161 )
 3. شاهرخ شاه ( 1161 تا 1210 )
 4. نادر میرزا ( 1210 تا 1218 )

دوره زندی :

 1. کریم خان ( 1163 تا 1193 )
 2. ابوالفتح خان بن کریم خان ( 1193 )
 3. علیمراد خان ( 1193 ) ( بار اول )
 4. محمّد علیخان پسر کریم خان ( 1193 )
 5. صادق خان برادر کریم خان ( 1193 تا 1196 )
 6. دوباره علیمراد خان ( 1196 تا 1199 )
 7. جعفر خان بن صادق خان ( 1199 تا 1202 )
 8. حمید مراد خان ( 1202 تا 1203 )
 9. لطفعلی خان بن جعفر خان ( 1203 تا 1209 )

دوره قاجاری :

 1. آقامحمّد خان ( 1200 تا 1211 )
 2. فتحعلیشاه ( 1212 تا 1250 )
 3. محمّد شاه ( 1250 تا 1264 )
 4. ناصرالدین شاه ( 1264 تا 1314 )
 5. مظفرالدین شاه ( 1314 تا 1324 )
 6. محمّدعلی شاه ( 1324 تا 1327 )
 7. احمد شاه ( 1327 تا 1343 )

دوره پهلوی :

 1. رضا شاه ( 1300 هجری خورشیدی تا 1320 هـ.خ )
 2. محمّدرضا شاه ( 1320 تا 1357 )

Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:42 ق.ظ

Thanks a lot. Useful information!
generic cialis in vietnam cuanto cuesta cialis yaho free generic cialis discount cialis acquisto online cialis cialis et insomni precios de cialis generico acquistare cialis internet cialis patent expiration cialis cipla best buy
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:20 ق.ظ

You suggested this wonderfully.
purchase once a day cialis precios cialis peru cialis vs viagra cialis online purchase once a day cialis can i take cialis and ecstasy recommended site cialis kanada does cialis cause gout i recommend cialis generico cialis mit grapefruitsaft
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:04 ب.ظ

You actually reported this perfectly.
cialis italia gratis cialis with 2 days delivery cialis for daily use cost of cialis cvs cialis dose 30mg cialis coupon cialis 20mg cialis generic tadalafil buy sialis try it no rx cialis
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:36 ق.ظ

Regards. I enjoy it.
cialis generique 5 mg cialis 20mg cialis without a doctor's prescription price cialis per pill cialis generika no prescription cialis cheap generic cialis levitra cialis 20 mg rx cialis para comprar venta cialis en espaa
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 02:38 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
only now cialis 20 mg cialis pills price each cialis daily cialis et insomni trusted tabled cialis softabs cialis uk where cheapest cialis cialis prices dose size of cialis cialis generico en mexico
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Many thanks! Fantastic information.
click now cialis from canada cialis 5 mg para diabeticos viagra vs cialis vs levitra cialis 20 mg cost il cialis quanto costa cialis usa cost cialis tablets for sale india cialis 100mg cost cialis 5 mg purchasing cialis on the internet
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 02:07 ب.ظ

Info effectively taken!.
cialis farmacias guadalajara we use it 50 mg cialis dose cialis tablets australia cialis 05 cialis lowest price buy cialis uk no prescription how to buy cialis online usa cialis for bph cialis 20 mg cost cialis daily
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:54 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
low cost cialis 20mg prices for cialis 50mg cialis 20 mg cost cialis 5 mg buy cialis generique 5 mg cialis 100mg suppliers cost of cialis per pill generic cialis pill online comprar cialis 10 espa241a cialis 100mg suppliers
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 02:14 ب.ظ

Information well regarded.!
we like it cialis price cialis therapie comprar cialis navarr usa cialis online generic cialis with dapoxetine cialis cuantos mg hay cialis 20mg prix en pharmacie cialis professional yohimbe prix de cialis cialis vs viagra
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 02:39 ق.ظ

You actually expressed it wonderfully.
are there generic cialis import cialis cialis professional from usa cialis tablets australia cialis 5 mg schweiz precios cialis peru cialis sale online cialis kaufen prices for cialis 50mg we recommend cialis info
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 02:24 ب.ظ

Amazing plenty of helpful information.
buying cialis on internet costo in farmacia cialis cialis cuantos mg hay precios de cialis generico viagra vs cialis cialis 50 mg soft tab cialis generic tadalafil buy enter site 20 mg cialis cost cipla cialis online cialis kamagra levitra
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:13 ق.ظ

You made your point.
discount cialis cialis for sale south africa buy cialis cheap 10 mg generic cialis tadalafil cialis farmacias guadalajara cialis purchasing cialis great britain buy cialis online cialis 5 mg funziona achat cialis en europe
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 02:53 ب.ظ

Terrific info. Thanks a lot.
generic cialis cialis farmacias guadalajara sublingual cialis online cialis kaufen wo cialis wir preise dosagem ideal cialis usa cialis online we like it safe cheap cialis cialis 20mg cialis coupons
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:48 ب.ظ

Many thanks. I enjoy it!
cialis dosage amounts ou acheter du cialis pas cher cialis daily generic cialis at the pharmacy cialis patent expiration cialis price in bangalore buy original cialis cialis australian price buy cialis cialis diario compra
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:44 ق.ظ

Lovely facts, Thank you!
look here cialis order on line cialis dosage recommendations enter site natural cialis enter site 20 mg cialis cost cialis for sale south africa cialis kamagra levitra cialis 20 mg cost cialis from canada cialis lilly tadalafi cialis alternative
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:14 ب.ظ

Kudos! Awesome stuff.
safe dosage for cialis viagra cialis levitra preis cialis 20mg schweiz comprar cialis navarr tadalafil 20mg safe site to buy cialis online cialis online viagra cialis levitra where cheapest cialis cialis rezeptfrei
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:13 ق.ظ

Truly lots of very good advice!
cialis tablets canadian cialis sialis rezeptfrei cialis apotheke cialis flussig cialis 5 mg buy cialis generika how to buy cialis online usa how do cialis pills work cialis dosage recommendations
buy levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:14 ب.ظ

Effectively spoken of course! .
buy levitra online levitra 10 mg prezzo buy levitra generic buy levitra 20 mg levitra prices levitra generic levitra 20mg vardenafil 20mg buy levitra 20 mg buy levitra generic
buy cials online
سه شنبه 10 مهر 1397 10:58 ق.ظ

You stated this perfectly.
try it no rx cialis cialis dosage recommendations cialis usa cost comprar cialis navarr cialis et insomni cialis canadian drugs viagra vs cialis cialis 20 mg cialis pills in singapore we use it 50 mg cialis dose
Online cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 06:42 ق.ظ

Fantastic forum posts. Many thanks.
achat cialis en suisse buy cialis cheap 10 mg cialis 20 mg effectiveness cialis ahumada only here cialis pills cialis for daily use we like it safe cheap cialis fast cialis online achat cialis en suisse cialis daily
Northwest Pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 08:28 ب.ظ

Cheers! I enjoy it!
canada online pharmacies surrey canadian medications, liraglutide canada drugs online canada online pharmacies medication canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacy viagra brand canadian pharmacies shipping to usa canadianpharmacyusa24h canadian mail order pharmacies canada drugs
cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:39 ب.ظ

You actually explained that fantastically!
we choice cialis pfizer india generic for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis et insomni cialis from canada generic cialis at the pharmacy i recommend cialis generico enter site very cheap cialis cialis generico milano cialis pills
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:37 ب.ظ

You have made your stand extremely effectively.!
cialis generico milano cialis dose 30mg we like it cialis soft gel tesco price cialis buy generic cialis where cheapest cialis buy cialis online legal cialis daily new zealand enter site very cheap cialis cialis online napol
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:51 ق.ظ

Kudos, Valuable stuff!
cialis generico lilly cialis billig we use it 50 mg cialis dose cialis en 24 hora 5 mg cialis coupon printable cialis canada on line cheap cialis generic cialis 20mg uk buying cialis on internet cialis herbs
canadianpharmacytousa.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:46 ب.ظ

You actually revealed that perfectly!
pharmacy near me no 1 canadian pharcharmy online online pharmacies drugs for sale canada medication canadian pharmaceuticals online order canadian prescriptions online global pharmacy canada online pharmacies in usa Northwest Pharmacy
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:30 ب.ظ

You actually mentioned that well.
cialis coupon cialis diario compra side effects of cialis venta cialis en espaa only best offers 100mg cialis ou acheter du cialis pas cher fast cialis online click here take cialis venta de cialis canada generic low dose cialis
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:34 ق.ظ

This is nicely said! !
tadalafil generic cialis flussig buy cialis online cheapest click now buy cialis brand order a sample of cialis only now cialis for sale in us the best site cialis tablets tadalafil generic cialis generique 5 mg 40 mg cialis what if i take
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:36 ب.ظ

Cheers, I enjoy this.
cialis 30 day trial coupon cialis for sale in europa cialis arginine interactio free generic cialis cialis uk next day generic cialis review uk cialis 20 mg cut in half price cialis best cialis 20mg viagra vs cialis vs levitra
buying viagra online safe
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:25 ق.ظ

Thanks, Lots of postings.

buy generic viagra pills sildenafil online pharmacy buy cheap viagra online next day delivery buy genuine viagra no prescription viagra online where can i buy generic viagra how to buy viagra online uk viagra uk prescription pharmacy buy online how to buy viagra
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:24 ق.ظ

Cheers. A lot of information.

il cialis quanto costa buy online cialis 5mg achat cialis en suisse acheter cialis kamagra discount cialis cilas cialis dose 30mg cialis generic tadalafil buy buy cialis uk no prescription buy cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30